Bạn là các chủ doanh nghiệp?
Bạn là quản lý cấp cao, quản lý cấp trung, phụ trách các phòng/ban liên quan tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ?
Chắc hẳn bạn đang quan tâm đến giải pháp:
𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐍𝐇 – 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
Tài liệu này sẽ cung cấp về 3 nội dung chính:
1. Nhận diện các hiện trạng của doanh nghiệp.
2. Nhận diện các chỉ số và mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến trong vận hành.
3. Chiến lược và các bước tiếp cận hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp.
Nếu có thắc mắc gì về tài liệu xin vui lòng gửi phản hồi qua email: admin@qlsx.org
Xin trân trọng cảm ơn.